خدمات بازرگانی و مالی

مترادف بودن کیفیت خدمات تجاری و حمل و نقل

واحد تجاری ایرانیان دبی ارائه دهنده ی خدمات مورد نیاز تجارت از جمله تصدیق و اعتبار سنجی فروشنده، انجام مذاکرات و مکاتبات تجاری،عقد قرارداد، مشاوره در امور مالی از قبیل گشایش اعتبار ، انجام خرید و تحویل احتمالی آن در مقصد میباشد. بررسی دقیق درخواست خرید، رفع ابهامات احتمالی میان خریدار و فروشنده، چانه زنی بدون کاستن از کیفیت، بازرسی کالا و حصول اطمینان از مطابقت کمی و کیفی کالا با درخواست مشتری از جمله فعالیتهای بازرگانی ایرانیان دبی میباشد.

امروزه هرچند بهره گیری از اینترنت امکان دسترسی به منابع گوناگون عرضه ی کالا را در تمام نقاط جهان بسیار آسان نموده است ولی همچنان نقش افراد آشنا با زبان، ویژگی های فرهنگی، الزامات و خلاءهای قانونی و متبحر در مذاکرات تجاری غیر قابل انکار میباشد. این آشنایی در کشورهای حوزه ی آسیای دور اهمیتی مضاعف دارد تا جایی که همراهی کارکنان بومی و معمتد در عقد قرارداد میتواند موجب کارآیی بیشتر خرید گردد. واحد تجاری ما با بهره گیری از شبکه ای از افراد ماهر مستقر در مبادی مهم خرید امکان دسترسی مشتری به خدمات این افراد به عنوان کارگزارخود را فراهم میسازد.

سرفصل خدمات بازرگانی ایرانیان دبی عبارتند از:

– امکان سنجی خرید و بررسی منابع

– اخذ/صدورپروفورما

– عقد قرارداد خرید

– مشاوره در انتقال وجه و گشایش اعتبار

– بازرسی

– حمل

– تحویل

ترکیب خدمات تجاری، حمل و ترخیص ویژگی منحصر بفردی به مجموعه ی ایرانیان دبی داده که آرمان ” مترادف بودن کیفیت خدمات تجاری و حمل و نقل ” را میسر میسازد.